Dingenvanvroeger.nl zet zich vol overgave in om deze website actueel en nauwkeurig te houden. Mocht u echter ergens tegenkomen dat incorrect of verouderd is, dan waarderen we het zeer als u ons daarvan op de hoogte stelt. Gelieve aan te geven waar op de website u deze informatie hebt aangetroffen. We zullen uw melding zo spoedig mogelijk onderzoeken. U kunt uw reactie per e-mail sturen naar: info(at)dingenvanvroeger.nl.

Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit onnauwkeurigheden of onvolledigheden, noch voor schade die veroorzaakt wordt door problemen inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal verplichte velden tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade die voortkomt uit het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Dingenvanvroeger.nl via deze website, sluit Dingenvanvroeger.nl haar aansprakelijkheid uit.

Alle persoonlijke gegevens die u met ons deelt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie, zullen uitsluitend worden gebruikt conform onze privacyverklaring.

Dingenvanvroeger.nl onderneemt alle nodige stappen om haar systemen te beschermen tegen onwettig gebruik. Daartoe zal Dingenvanvroeger.nl passende technische en organisatorische maatregelen treffen, in overeenstemming met de relevante normen in de industrie. Desondanks kan Dingenvanvroeger.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade geleden door een gebruiker van de website als gevolg van het onrechtmatige gebruik van haar systemen door een derde partij.

Dingenvanvroeger.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar wordt gelinkt via hyperlinks of andere verwijzingen. Producten of diensten aangeboden door derden zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden van die derde partijen.

Gezondheidsdisclaimer:

De informatie op deze website is enkel bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden beschouwd als medisch advies of vervanging van een consult bij een professionele zorgverlener. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige medische claims of nauwkeurigheid van de informatie die hier wordt geboden. We raden ten zeerste aan om bij gezondheidsklachten of vragen over uw specifieke situatie altijd contact op te nemen met uw huisarts of een gekwalificeerde zorgverlener. Vertrouw nooit uitsluitend op informatie van het internet voor medische diagnoses of behandelingen.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze website behoren toe aan Dingenvanvroeger.nl of aan derden die de inhoud zelf hebben geplaatst of van wie Dingenvanvroeger.nl een gebruikerslicentie heeft verkregen.

Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is verboden zonder schriftelijke toestemming van Dingenvanvroeger.nl, tenzij anders bepaald in de voorschriften van dwingend recht (zoals het recht op citeren), tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft.

Mocht u vragen of problemen hebben met betrekking tot de toegankelijkheid van de website, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.